واحد تضمین  کیفیت

مهمترین واحد نظارتی در سیستم انتقال خون که بر کلیه فرایندهای دخیل در امر تولید و توزیع خون و فرآورده ها نظارت دارد تضمین کیفیت می باشد. 

هدف از تشکیل و کار این واحد این است که مطمئن شود کلیه فرآیندها از انبارداری تا امور پشتیبانی به نحو موثر و در جهت بالاتر بردن کیفیت و رعایت استانداردهای خون و فرآورده ها عمل می نمایند.این واحد علاوه بر اینکه مرجع بررسی محصولات نامنطبق،نتایج پایش فرآیندها و انحرافات از استانداردها می باشد موظف است که کل سیستم را سالانه ممیزی و یا همان بازرسی نماید و مواردی را که به عنوان نقاط ضعف می بیند اعلام نموده و با کمک فکری و تجربه ای به اصلاح آن ها کمک نماید.