"بیانیه سطح خدمات"

اداره کل انتقال خون خراسان رضویاهدای خون در مواردی ممکن است باعث ایجاد واکنش های ناخواسته در اهداکننده خون شود. بیشتر آنها خفیف و گذرا بوده اما در موراد نادر می تواند باعث ناراحتی طولانی و شدیدتر در اهداکننده شود.

سازمان انتقال خون ایران همچون تمامی مراکز تأمین خون دنیا علاوه بر توجه به سلامت خون های اهدایی و مراقبت از خون، توجه به حفظ سلامت داوطلبان اهدای خون و مراقبت از اهداکنندگان خون را به عنوان تنها تأمین کنندگان خون و فرآورده های خونی، وظیفه خود می داند.