​​​​​​​

مراکز فعال اهدای خون در شهرستان ها


شهرستان آدرس پایگاهروزهای فعالیتساعت پذیرشمسیر یابی
نیشابورخیابان امام خمینی- امام خمینی 17 - کوچه قوامی شنبه تا پنجشنبه  7:45الی     11:45 پنجشنبه ها 11:15https://goo.gl/maps/6oGFrYNoL1z4TSrb7
تربت حیدریه خیابان شهیدرجایی - نبش رجایی 11 شنبه تا پنجشنبه  8الی     12 پنجشنبه ها 11:30https://goo.gl/maps/csDytS3w862xsPCJ9
سبزوارمیدان شریعتی - بلوار سپاه پاسداران - جنب اداره اوقاف شنبه تا پنجشنبه  7:30الی     12پنجشنبه ها 11:30https://goo.gl/maps/EWfrJTHSrhL67yz66
گناباد میدان غدیر - امام خمینی 2 شنبه تا پنجشنبه  7:30الی     12 پنجشنبه ها 11:30https://goo.gl/maps/UEt4CJK8UUYQru3K8
قوچان بلوار مصلی - جنب درمانگاه تأمین اجتماعی شنبه تا پنجشنبه  9الی     12 پنجشنبه ها 11:30https://goo.gl/maps/nMd9QFN8KpiaXsJ99
مرکز خونگیری خوافخیابان ولیعصر - بیمارستان 22 بهمن سه شنبه ها   8الی   11https://goo.gl/maps/nMd9QFN8KpiaXsJ99
مرکز خونگیری  تربت جامبلوار امام خمینی - نرسیده به فلکه فرمانداری - بیمارستان طالقانی یکشنبه ها و چهارشنبه ها  8الی     11  https://goo.gl/maps/nNkoYPdi4KSF4TnD9
درگزخیابان امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان   
کاشمرخیابان امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان   ​