پخش خون، ​هموویژیلانس

شرح وظايف واحد پخش خون

 1. - دريافت و نگهداري  فرآورده هاي خوني
 2. - توزيع انواع فرآورده هاي خوني بر اساس درخواست مراكز درماني
 3. - مديريت توزيع فرآورده هاي خوني بر اساس ميزان موجودي انواع فرآورده
 4. - آموزش مامورين حمل و نقل فرآورده هاي خوني مراكز درماني و صدور كارت شناسايي براي اين افراد
 5. - تهیه آمارهاي مختلف درخواست – توزيع و مصرف فرآورده هاي خوني به تفكيك مراكز درماني و نوع فرآورده هاي خوني
 6. - نظارت بر نحوه حمل و نقل فرآورده هاي خوني از انتقال خون به مراكز درماني

 

شرح وظايف واحد هموويزلانس و نظارت بيمارستاني

 1. - بازرسي از واحد بانك خون مراكز درماني و بخشهاي مصرف كننده فرآورده هاي خوني
 2. آموزش چهره يه چهره كاركنان بانك خون و ساير بخش هاي مصرف كننده فرآورده هاي خوني
 3. - نظارت برفراهم سازي و رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون در خصوص  روش هاي عملكردي و خريداري تجهيزات مورد نياز در بانك خون و بخش هاي - مصرف كننده در بيمارستان ها
 4. - شركت در جلسات كميته انتقال خون مراكز درماني حسب ضرورت
 5. - تلاش در خصوص استقرار نظام مراقبت از خون در مراكز درماني
 6. - برگزاري آزمون هموويژلانس در بيمارستان ها و صدور گواهي جهت شركت كنندگان در آزمون
 7. - آموزش در خصوص انواع فرآورده هاي خوني ، شرايط تزريق  فرآورده هاي خوني و عوارض ناشي از تزريق فرآورده هاي خوني به تمامي كاركنان مراكز درماني دخيل در امر درخواست و تزريق فرآورده هاي خوني
 8. - برگزاري جلسات با روسا و مسئولين مراكز درمانی در خصوص رفع موارد و مشكلات و اجراي دقيق استانداردها و دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون ايران
 9. - بررسي عوارض ناشي از تزريق خون در بيماران و تلاش در جهت كاهش عوارض با آموزش كاركنان مراكز درماني و اصلاح روش هاي عملكردي
 10. - گزارش عوارض ناشی از تزریق فرآورده های خونی ارسالی از مراکز درمانی به واحد هموویژلانس ستاد مرکزی در قالب فایل SPSS​

پخش خون.jpg