​​

امور مالی و بودجه و برنامه ریزی​


شرح وظایف

مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

- تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .

- برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی ​

- ​دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .

طبقه بندی حسابها ​

- برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .​

- ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

- انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .​​

- بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .

- تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتها​

- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .​

-  کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .

پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

 - پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .

 - همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

 کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

 - پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .

- کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

- کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

- صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.

کنترل گردش و مانده حسابها.

- هماهنگی و همکاری با حسابرسان  بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .