​​


تعرفه گذاری 14 خدمت در انتقال خون

  1. پیرو  جلسه مورخ  94/1/5 هیأت محترم وزیران، 14خدمت سازمان انتقال خون ایران برای اولین بار مشمول ارزش گذاری و ورود در کتاب تعرفه (ویرایش دوم) گردیده و با تفاهمات بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 90% هزینه های مربوط به پروسه تولید فرآورده های خونی در تعهدات سازمان های بیمه گر پایه قرار گرفت تا به جز مبلغ فرانشیز، عمده  بار مالی حاصل از تولید و مصرف انواع فرآورده های خونی و خدمات مربوطه، به بیماران نیازمند تحمیل نگردد.

این مسأله با ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور در نامه شماره 5379/ت51700هـ مورخ 94/1/23، از ابتدای سال 94 برای کلیه مراکز درمانی دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا گردید. لیکن از آنجایی که سازمان انتقال خون بعنوان​​ تنها نهاد متولی تهیه ، توزیع ، مدیریت منابع ، و سیاست گذاری در زمینه فرآورده های خونی در کشور مسؤول مستقیم تعیین زمان اجرای طرح بود نهایتاً این فرمان توسط مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران جهت اجرا از تاریخ 1/8/94 به کلیه مراکز درمانی کشور اعلام و ابلاغ گردید.​


​مسئول پیگیری مطالبات بیمارستانی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی: مصطفی سعید مدقق

تلفن مستقیم و دورنگار: ​05138518140  و  تلفنخانه: 05138516300- داخلی 135​