معاون اداری مالی.JPG

عبدالله سبحانی

معاون اداری و مالی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

آدرس : احمد آباد - عدالت - نبش عدالت 10 - اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

تلفن مستقیم : 05138411158  

  4- 05138516300 ( داخلی 125)