خدمات تخصصی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

  1. فراخوان: فراخوان و ارسال پیامک به اهداکنندگان خون جهت یادآوری زمان اهدای خون
  2. اعلام نتایج: اعلام نتایج اهدای خون برای هر اهداکننده با ارسال پیامک و تشکر از اهدای خون
  3. صدور کارت اهدای خون: صدور کارت اهدای خون برای اهداکنندگان مستمر، باسابقه و بار اول در واحد جذب
  4. واحد مشاوره : مشاوره پس از اهدای خون در صورت اشکال در آزمایش و قابل استفاده نبودن خون اهدایی فرد اهداکننده(شماره واحد مشاوره: 38536556)
  5. پذیرش سلول های بنیادی: نام نویسی از داوطلبین اهداکننده سلول های بنیادی
  6. پلاکت و پلاسما فرزیس: روش پیشرفته جمع آوری و تهیه پلاکت است که با استفاده از یک دستگاه ویژه پلاکت فرد اهداکننده جمع آوری و بقیه خون و اجزای آن به بدن فرد اهداکننده باز میگردد.
  7. خون اشعه دیده: دستگاه  پرتودهی  (Gama – Ray Irradiator)جهت تهیه و تحویل فراورده های خونی سلولی اشعه دیده(خون متراکم– خون کامل– پلاکت)برای پیشگیری از ایجاد بیماری پیوند علیه میزبان ناشی از تزریق (TA-GVHD)در معرض خطر