ردیف
سازمان انتقال خون کشور

عنوان خدمت(شناسه)عنوان زیر خدمت هاشناسه زیر خدمتمسئول رسیدگی

1


ارزیابی و آزمایش کیت، لوله و نمونه های مرتبط با خون، سرم و پلاسما(16041577000)
ارزیابی کیت های ویروسی HVB ، HCV، HIV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت16041577100خانم آریانپور با تلفن 38516300

ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات16041577101خانم آریانپور با تلفن 38516300
انجام آزمایشات  HVB ، HCV، HIV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو16041577102خانم آریانپور با تلفن 38516300

2
بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها(16041578000)


اقای ملاحسینی 38516300 
3آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها(18051579000)خانم دکتر بازرگانی 38516300
4ارائه خدمات آموزشی حوزه طب انتقال خون(18051580000)دکتر صفابخش38516300
5خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون(16051581000)دکتر صفابخش38516300
6ارزیابی و بازرسی بانک های خون بیمارستانی( 16041582000)دکتربازرگانی 38516300
7تأمین و توزیع خون و فرآورده های خونی (16041583000) دکترحسنی 38516300
8تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار(16041584000)دکترحسنی 38516300 
9
ارزیابی مراکز پلاسما فرزیس خصوصی(16061585000)دکتر طهرانیان 38516300
10ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات حوزه انتقال خون(16041586000)خانم ایمانی 38516300