ایمنی و بهداشت


خلاصه فعالیت های واحد ایمنی و بهداشت به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد.

1-آموزش دستورالعملهای ایمنی و بهداشت به کلیه کارکنان اداره کل انتقال خون خراسان رضوی و روش صحیح استفاده از تجهیزات و مواد ایمنی

2- تهیه تجهیزات حفاظتی و تسهیلات بهداشتی اداره کل انتقال خون خراسان

3- اجرای ضوابط نگهداری و اطلاعات موادشیمیایی موجود  در اداره کل طبق دستورالعمل

4- تشکیل پرونده بهداشتی برای کلیه کارکنان

5- بررسی محیط کار از نظر موارد مربوط به ارگونومی/حریق /الکتریسیته و اصول ایمنی وبهداشت جهت رفع مشکلات و نواقص

6- آموزش رابطین ایمنی و بهداشت پایگاههای اقماری و بازدید متناوب از پایگاههای اقماری

7- بررسی و انتخاب شرکت ذیصلاح جهت سم پاشی دوره ای اداره کل و جمع آوری و نگهداری مستندات مربوطه

8- نظارت و بازرسی ابزارهای اطفاءحریق و بررسی و تایید خدمات اطفاءحریق شرکت های مورد قرارداد سازمان

9- انتخاب مواد ضدعفونی کننده و چرخش شش ماهه مواد ضدعفونی

10- نظارت بر پاکسازی و نظافت معابر و اماکن مشترک و اداری در سازمان انتقال خون خراسان رضوی

11- مدیریت دفع پسماندها

12- دریافت و تایید فرم مخصوص دفع کیسه های ضایع شده و دریافت پیلوت و کیسه های الایزا مثبت و سایر ضایعات عفونی

13- اتوکلاو و بی خطر سازی ضایعات عفونی

14- تکمیل مستندات مربوط به دریافت و امحاء ضایعات طبق دستورالعمل

15- نظارت بر خروج ضایعات عفونی و غیر عفونی توسط شهرداری

16- شرکت در برنامه های آموزشی ،جلسات و کنفرانس های رسمی/علمی و کارگاههای ایمنی و بهداشت