واحد اهداکنندگان و مشاوره


پس از انجام آزمايشات لازم بر روي خون اهدايي در صورتي كه تغييراتي در نتايج آزمايشات پس از اهدا مشاهده شود اهداكننده به منظور مشاوره يا تكرار آزمايش به واحد پيگيري اهداكنندگان مراجعه مي كند.

 در حال حاضر مراجعه به واحد پيگيري اهداكنندگان درموارد ذيل صورت مي گيرد:

1- اهداكنندگاني كه با انجام آزمايشات تكميلي بر روي خون اهدايي سلامتشان به اثبات رسيده است ولي براي تاييد سلامت اين گروه از اهداكنندگان به زمان بيشتري نياز است  كه موجب تاخير در خونرساني به بيمار مي شود.از اين رو با توجه به محدوديت زمان مصرف خون اهدايي، ايران و بسياري از كشورها اين اهداكنندگان را گرچه بيمار نيستند، براي هميشه از اهداي خون معاف مي كنند.

2- اهداكنندگاني كه پس از انجام آزمايشات لازم بر روي خون اهدايي امكان ابتلا آنان به يكي از ويروسهاي قابل انتقال از راه خون وجود دارد. در اين صورت اين افراد توسط واحد پيگيري اهداكنندگان از طريق تلفن يا نامه فراخوان مي شوند . 

​با انجام نمونه گيري آزمايش مجدد انجام مي شود و پس از آن متناسب با نتيجه بدست امده مشاوره لازم با اهداكننده انجام مي شود.

3- اهداكنندگاني كه به منظور تداوم اهداء خون لازم است مشاوره پزشكي دقيق تري با آنان انجام شود مثل مواردي كه اهداكننده پس از اهداي خون درخواست مي كند كه خون اهدايي اش مورد مصرف قرار نگيرد.

 4- در واحد پيگيري اهداكنندگان در صورت اثبات ابتلا اهداكننده خون به ويروس هپاتيت B ، هپاتيت  Cيا   HIV پس از انجام آزمايشات تكميلي در زمينه عوامل خطرساز ، راههاي انتقال ويروس به ديگران و عدم اهداي خون بعدي، مشاوره مي شود وبه منظور كاهش و يا تاخير بروز عوارض ضمن دريافت نتايج آزمايشات به مراكز تخصصي ارجاع مي شوند.

 5- واحد پيگيري اهداكنندگان در ايام غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی12اماده ارائه خدمات مشاوره اي به اهداكنندگان خون مي باشد.