مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-       اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌ها در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

-       تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات و ابلاغ آن به کلیة واحدها پس از تأیید.

-       مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

-       مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع.

-       برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز  و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام.

-       ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیة پرسنل

-       انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف و سفارش آن

-       انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

-       نظارت در انجام کلیة امور پشتیبانی و خدماتی و ارائه آن به واحدهای مختلف.

-       نظارت بر امور حضور و غیاب و انتصاب کارکنان.

-       مشارکت در جلسات مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

-       همکاری با واحد حراست در زمینة حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.

-       انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

​