دستورالعمل به روزرسانی
با توجه به وجود یک سایت خبری برای این اداره کل، اخبارمهم سازمان روزانه در پورتال سازمان ثبت می گردد. 
با توجه به طراحی صفحات برای واحدهای مختلف سازمان در پورتال، اطلاعات واحدهای مربوطه بر روی پورتال به روزمی گردد.
با توجه به افزایش خدمات الکترونیکی تدریجا، طبقه بندی خدمات به روز می گردد.
در صورت وجود بخشنامه یا اطلاعیه جدید مورد در بخش رویداد های مهم پورتال درج می گردد.