پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
امروز: دوشنبه 27 دی سال 1395
نسخه آزمایشی انتقال خون
انتقال خون

پورتال انتقال خون

:

تصاویر :پیش نماجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/12/02 12:22 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/12/02 02:13 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/02/15 11:45 ق.ظ
  ویرایش شده توسطSystem Account
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/02/10 01:26 ب.ظ
  ویرایش شده توسطSystem Account
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/07/03 09:55 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتپوشه
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/07/11 12:01 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا
  بلندی
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1391/02/14 11:53 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا64
  بلندی59
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1394/10/13 09:18 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورravabet
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا59
  بلندی47
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/11/11 12:46 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا120
  بلندی120
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1393/01/07 08:56 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورravabet
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا160
  بلندی107
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1391/02/09 12:14 ب.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا150
  بلندی154
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1391/02/21 11:56 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورravabet
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا150
  بلندی124
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ ویرایش1390/11/27 11:06 ق.ظ
  ویرایش شده توسطبدون اطلاعات مربوط به حضورi:0#.f|bloodfbamembers|bloodadmin
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا120
  بلندی170