پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
امروز: دوشنبه 27 دی سال 1395
نسخه آزمایشی انتقال خون
انتقال خون
 
چگونگي تصويب شبكه خونرساني كشور و استان
به منظور طراحي شبكه خونرساني ،كميته اي با حضور مديران پايگاههاي منطقه اي آموزشي و معاونين محترم اداري و مالي ،فني و كنترل كيفي و مديران كنترل كيفي و طرح وبرنامه سازمان انتقال خون ايران در محل سازمان تشكيل گرديد .با برگزاري جلسات متعدد،مقرر گرديد عناوين شاخص ها و معيارهاي مورد نياز جهت ايجاد پايگاه انتقال خون مشخص و اطلاعات مورد نياز از منابع معتبر و قابل اعتماد استخراج شود .با تعيين شاخص هاي كليدي ،جهت وزن دهي به هر يك از آنها از نقطه نظرات مديران پايگاهها و معاون فني و كنترل كيفي استفاده گرديد .
عناوين شاخص ها و معيارها ي مورد نياز در شبكه خونرساني :
1-جمعيت
2-تراكم جمعيت
3-فاصله به نزديكترين اداره انتقال خون شهرستاني
4- درصد اهداي خون مستمر
5-شاخص اهداي خون در شهرستان 
6-تخت فعال بيمارستاني
7-تعاد بيماران خاص ميزان حوادث و سوانح
8-ميزان شيوع بيماري هاي عفوني
 
شهرستان
وضعيت موجود
وضعيت در شبكه خونرساني
تعداد مراكز مورد نياز
مشهد
 
 
پايگاه منطقه اي آموزسي به همراه 5 مركز ثابت خونگيري
پايگاه شمنطقه ي آموزشي به همراه 1مركز تهيه و فرآوري و7مركز ثابت خونگيري
1مركز تهيه و فراوري و 1مركز ثابت خونگيري
تربت حيدريه
پايگاه انتقال خون
پايگاه انتقال خون
-
سبزوار
پايگاه انتقال خون
پايگاه انتقال خون
-
نيشابور
پايگاه انتقال خون
پايگاه انتقال خون
-
قوچان
پايگاه انتقال خون
پايگاه انتقال خون
-
گناباد
پايگاه انتقال خون
پايگاه انتقال خون
-
گاشمر
مركز تهيه ،فرآوري و پخش
مركز تهيه ،فرآوري و پخش
-
درگز
مركز موقت خونگيري
مركز موقت خونگيري
-
تربت جام
-
مركز ثابت خونگيري و پخش
1مركز ثابت خونگيري و پخش
بجستان
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
بردسكن
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
تايباد
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
جغتاي
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
جوين
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
خواف
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
چناران
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
سرخس
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
طرقبه و شانديز
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
فريمان
-
مركز موقت خونگيري
1مركز موقت خونگيري
وضعيت مراكز انتقال خون در استان خراسان رضوي بر اساس طرح شبكه خونرساني
 
نكته :جهت شهرستانهاي خليل آباد ،رشتخوار ،زاوه ،كلات و مه ولات تيم سيار لحاظ گرديده است